Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/hartaki/synenteyxh-me-ton-stamath-kesogloy

Συνέντευξη με τον Σταμάτη Κεσόγλου