Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/klimakes/anagkaiothta-mikro-pantoym

Αναγκαιότητα, μικρό παντούμ