Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/eikastika/shmeiologika-tina-twn-kosmikwn-egkainiwn

Σημειολογικά τινά των κοσμικών εγκαινίων