Χάρτης 2 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-2/pyxides/steppe-by-steppe-0

Steppe by steppe

Σε έξι πράξεις κι ένα ιντερμέδιο

Steppe by steppe, 0

Steppe by steppe, 1