Χάρτης 2 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-2/fwtografia/en-topῳ-xloerῷ-en-topῳ-bwxitoy

Ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ βωξίτου

(Μεταλλείο Μαγγανίου Δράμας)