Χάρτης 21 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-21/klimakes/oi-prohghoeises-metafraseis

Οι προηγηθείσες (μεταφράσεις)