Χάρτης 49 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-49/klimakes/ilios-me-ksifologhkhes

Ήλιος με ξιφολόγχες