Χάρτης 22 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-22/metafrash/xelgka-kroyk-poihmata

Χέλγκα Κρουκ: Ποιήματα