Χάρτης 22 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-22/pyxides/mnhmh-h-oymish

Μνήμη ή Θύμιση