Χάρτης 22 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-22/metafrash/tria-poihmata

Τρία ποιήματα

1. Η Κατάρα του Αδάμ

2. Ο Σολομώντας στη Βασίλισσα του Σαβά

3. Mύγα με τα μακρυά της πόδια

Επίμετρο