Χάρτης 22 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-22/klimakes/nekros-exoros

Νεκρός εχθρός