Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/metafrash/leyka-kthria

«Λευκά Κτήρια»