Χάρτης 24 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-24/klimakes/dia-zwshs-fwnhs

Διά ζώσης φωνής