Χάρτης 51 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-51/biblia/apo-aitoys

«Από αυτούς»

Μαρία Δ. Σφήκα, «Άλογα στο στήθος», ΑΩ Εκδόσεις, 2022