Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/klimakes/perissoteron-apo-oloys-katastrefoyn-thn-glwssan-oi-poihtai

«Περισσότερον από όλους καταστρέφουν την γλώσσαν οι ποιηταί»