Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/hxhra-paromoia/oi-poihtes-h-fwnh-toys-e-e-cummings

Οι ποιητές, η φωνή τους: e.e. cummings