Χάρτης 25 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-25/hartaki/h-loy-kai-h-moysikh

Η Λου και η μουσική