Χάρτης 52 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-52/pyxides/ekho-ekfraseis-diples-twnia-tzirita-zakharatoi-lena-kallerghi-nikos-erinakis

«Έχω εκφράσεις διπλές»: Τώνια Τζιρίτα Ζαχαράτου, Λένα Καλλέργη, Νίκος Ερηνάκης