Χάρτης 52 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-52/klimakes/ethnos-eksairetika-kh-khi

«Έθνος εξαιρετικά» Χ,ΧΙ