Χάρτης 28 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-28/biblia/me-ton-kyrio-phneloph

Με τον Κύριο Πηνελόπη

Ελένη Γιαννάτου, «Κύριος Πηνελόπη», Κίχλη 2018