Χάρτης 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-3/klimakes/sxama-aeide-oea

Λογοτεχνία & Μαθηματικά

Σχάμα ἄειδε θεὰ

Ο Μαρτιανός Καπέλα και η γέννηση της προσχηματικής μυθοπλασίας