Χάρτης 31 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-31/biblia/perigramma-metabash-kydos

Περίγραμμα / Μετάβαση / Κύδος

Ρέιτσελ Κασκ: «Περίγραμμα», «Μεταβαση», «Κύδος», μτφρ. Αθηνά Δημητριάδου, εκδ. Gutenberg