Χάρτης 32 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-32/klimakes/monaxo-1778

Μόναχο 1778