Χάρτης 33 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-33/hartaki/h-oalassa

Η θάλασσα