Χάρτης 33 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-33/metafrash/to-parko

Το πάρκο