Χάρτης 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-3/klimakes/biblioohkh-pier-menar

Βιβλιοθήκη Πιερ Μενάρ

Αναζητώντας τον «πραγματικό» Πιερ Μενάρ I (Πιερ Μενάρ και Δρ Πιερ Μενάρ)