Χάρτης 36 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-36/metafrash/gypes-ii

Γύπες ΙΙ

Οι γύπες δεν είναι πάντα όρνια

Γύπες ΙΙ