Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/klimakes/mia-koinotath-myga-metrioy-megeooys

Μια κοινοτάτη μύγα μετρίου μεγέθους