Χάρτης 4 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-4/klimakes/satwbriandoy-3-afhghsh-mhtsakh

Σατωβριάνδου 3: Αφήγηση Μητσάκη