Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/biblia/kato-apo-ton-idio-oirano

Κάτω από τον ίδιο ουρανό

Νίκη Τρουλλινού: «Ουρανός από στάχτη», Ποταμός 2020