Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/klimakes/sxama-aeide-oea

Λογοτεχνία & Μαθηματικά

Σχάμα ἄειδε θεὰ

Το θεώρημα της μη πληρότητας: ένα παραγνωρισμένο συστατικό στη μυθοπλασία του Rahman.