Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/klimakes/morfologia

[από το έργο Μορφολογία]