Χάρτης 5 - ΜΑΪΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-5/klimakes/o-flaner-ki-o-lettrisths

Ο Φλανέρ κι ο Λεττριστής