Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/klimakes/i-moisiki-tis-petras

Η μουσική της πέτρας