Χάρτης 6 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-6/metafrash/zwrz-xaldas-tessera-poihmata

Zωρζ Χαλδάς: τέσσερα ποιήματα

Ω χώρα της σιωπής!

Αντί-Νάρκισσος

Βροχή

Χειμερινή εκστρατεία