Χάρτης 6 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-6/metafrash/xoylio-kortasar-daktylios-toy-mempioys

«Δακτύλιος του Μέμπιους»