Χάρτης 6 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-6/eikastika/h-manestra

Η μανέστρα