Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/poiisi-kai-pezografia/titlos-2

Πέντε άτιτλα ποιήματα