Χάρτης 16 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-16/theatro/eterotopies-toy-oeatroy-2-to-epekeina

Ετεροτοπίες του θεάτρου: [2] Το Επέκεινα