Χάρτης 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-45/klimakes/orio-synoro-kai-khartis

Όριο, σύνορο και χάρτης