Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/metafrash/23-mikropoihmata

23 μικροποιήματα