Παρακαλούμε να στέλνετε (ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΑ) κείμενά σας σε μορφή word, μαζί με ένα σύντομο εργοβιογραφικό σας σημείωμα (μέχρι 100 λέξεις), στη διεύθυνση: 

info@hartismag.gr