(Αθή­να, 1947). Σπού­δα­σε Νο­μι­κά και Νε­ο­ε­λ­λη­νι­κή Φι­λο­λο­γία στο Πα­νε­πι­στή­μιο Α­θη­νών. Ερ­γάστηκε ως φι­λό­λο­γος στη Μέ­ση Εκ­παί­δευ­ση. Δη­μο­σί­ευ­σε εννέα συ­λ­λο­γές ποι­η­μά­των και δύο συγκεντρωτικές. Τελευταία ποιητική συλλογή του: Εικόνες από μια νέα (Gutenberg 2015). Ε­πι­με­λή­θη­κε (με την Έλ­σα Λι­α­ρο­πού­λου) την έκ­δο­ση τῶν ποιητικῶν ἁπάντων τοῦ Άγ­γε­λου Θ. Ση­μη­ρι­ώ­τη (Νέ­α Ι­ω­νία 1995) και δη­μο­σί­ευ­σε έξι τόμους με δοκιμιακή του εργασία καθώς και ένα αφήγημα. Υπήρ­ξε συ­νι­δρυ­τής του πε­ριο­δι­κού Το Δέν­τρο (1978), συ­νε­κ­δό­της των πε­ριο­δι­κών Νή­σος, Μου­σι­κή & Ποίη­ση (1983-85) και Κρι­τι­κή & Κεί­με­να (1984-85), και εκδότης του περιοδικού Πλα­νό­δι­ο­ν (1986-2012). Το 2010 ιδρυσε τον ι­στό­τοπο για το μι­κρό δι­ή­γη­μα Ι­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι τον οποίο συνδιευ­θύ­νει με την Ηρώ Νικοπούλου.