Η Helga Krook (γεν. 1959) εί­ναι ποι­ή­τρια, με­τα­φρά­στρια και δο­κι­μιο­γρά­φος. Δι­δά­σκει δη­μιουρ­γι­κή γρα­φή στο πα­νε­πι­στή­μιο Λιν­ναί­ος, στη Νό­τια Σου­η­δία.