(Θεσ­σα­λο­νί­κη 1970). Ανα­πλη­ρω­τής Κα­θη­γη­τής Συ­γκρι­τι­κής Λο­γο­τε­χνί­ας στο Τμή­μα Αγ­γλι­κών Σπου­δών του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κύ­πρου. Ποι­ή­μα­τα και πε­ζά του έχουν δη­μο­σιευ­τεί σε πολ­λά έντυ­πα και ηλε­κτρο­νι­κά πε­ριο­δι­κά και εφημερίδες στην Ελ­λά­δα, την Κύ­προ, την Αγ­γλία και τις ΗΠΑ. Έρ­γα του εί­ναι: Απ’ το μά­τι της βε­λό­νας. Αρ­χείο ελ­λει­πτι­κών πα­ρορ­μή­σε­ων (Galerie Astra, εκτός εμπο­ρί­ου, 2010), Το βι­βλίο των μι­κρών συλ­λο­γι­σμών (Galerie Astra 2011), Πολ­λα­πλό­τη­τες του Μη­δε­νός (Σαιξ­πη­ρι­κόν 2020), Λευ­κό στο λευ­κό (Ενύ­πνιο 2021), Το βι­βλίο των πλα­σμά­των (Σαιξ­πη­ρι­κόν 2021), Ο Κύβος και άλλες ιστορίες (24 Γράμματα 2021). Έχει επίσης μεταφράσει και επιμεληθεί την ανθολογία αμερικανικής ποίησης Νέα Αγγλία: Dickinson-Frost-Stevens (Ζήτρος 2022).