Φι­λό­λο­γος και θε­α­τρο­λό­γος από το Ηρά­κλειο· ζει με­τα­ξύ Ελ­λά­δας και Ισπα­νί­ας. Ερ­γά­ζε­ται ως κα­θη­γή­τρια ξέ­νων γλωσ­σών, κα­θη­γή­τρια ιστο­ρί­ας και θε­ω­ρί­ας θε­ά­τρου αλλά και στον το­μέα των διε­θνών σχέ­σε­ων και της διαχείρισης πολιτιστικών πόρων. Έχει εκδώσει την ποι­η­τι­κή αν­θο­λο­γί­α Ποί­η­ση από το τέ­λος της επο­χής του πε­τρε­λαί­ου, ενώ το 2023 κυκλοφόρησε η ποιητική της συλλογή Τριήμερο πάρτι στο Kemical Bunker από τις εκδόσεις Σαιξπηρικόν. Παράλληλα, συμ­με­τέ­χει στις κι­νη­το­ποι­ή­σεις για την ενερ­γο­ποί­η­ση του εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νου Θε­ά­τρου Αρ­νά­ου και στις ενέργειες για τη διάσωση και τον σχεδιασμό του θεατρικού μη κερδοσκοπικού συλλόγου RAI στην παλιά πόλη της Βαρκελώνης. https://​www.​lin​kedi​n.​com/​in/​kyriaki-​cri​stof​orid​i201​6/