Εθνικά ρήματα

Ασπρόπυργος, εγκαταστάσεις Χαλυβουργικής, 29 Αυγούστου 1989 / Πηγή: εφ. «Το Βήμα»
Ασπρόπυργος, εγκαταστάσεις Χαλυβουργικής, 29 Αυγούστου 1989 / Πηγή: εφ. «Το Βήμα»

 

(Η καύση των Φακέλων)

 

Λέγοντες  Κοινωνικά  φρονήματα  ατόμου  τινός, νοούμεν τας εσώτερας  σκέψεις, τας  ιδέας  και τας  αρχάς τας οποίας πιστεύει και αποδέχεται τούτο, εν σχέσει με  το  κοινωνικό καθεστώς, το οποίον πρέπει να είναι  εγκαθιδρυμένον κατ’ αυτό εις την χώραν του, εν σχέσει δηλονότι με την οικονομικοπολιτικήν διάρθρωσιν της κοινωνίας εις το κράτος του.
ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εξακρίβωσις κοινωνικών φρονημάτων των πολιτών. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις κοινωνικών φρονημάτων

 


ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ1
ΑΡΙΘ. Φ.21313
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ2
ΑΤΟΜΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΚΑΕΑ3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄


ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ:

ΡΙΤΣΟΣ Ιωάννης του Ελευθερίου και της Ελευθερίας γεννηθείς εις Μονεμβασίαν Λακωνίας το έτος 1909, κάτοικος Αθηνών· λογοτέχνης – ηθοποιός.
Δεν έχει έξεις όπως: οινοποσία, χαρτοπαιξία, ερωτομανία, ομοφυλοφιλία, ναρκωτικά, σύναψη χρεών.

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΔΡΑΣΕΩΣ:

Εξ αναφοράς Υ.Γ.Α. Αθηνών Φ. 448/20-8-1960 και εκ του περιεχομένου του υπ. αριθ. 9/2435 ατομικού του φακέλλου προκύπτει ότι είναι εν ενεργεία κομ/στης Γ'! κατηγορίας.4 Λόγω της τεραστίας μορφώσεώς του, του δυναμικού τού χαρακτήρος του, της ρητορικής του δεινότητος και του φανατισμού του ασκεί ή δύναται να ασκήση εν δεδομένη στιγμή επί ευρυτέρου κύκλου ατόμων ή ομάδων ατόμων δια την βιαίαν ανατροπήν του κρατούντος καθεστώτος.

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ:

Από: Γενικήν Διεύθυνσιν Εθνικής Ασφαλείας, προς: Ζ’ Παράρτημα Ασφαλείας, 10 Ιουνίου 1975, Απόρρητον: Παρακαλούμεν όπως εξακρηβώσητε αθορύβως και αναφέρητε ημίν, το συντομώτερον δυνατόν, εάν ο κομ/στής Β’ κατηγορίας ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αριστοτέλης γνωστός και ως Άρης Αλεξάνδρου επανήλθεν εκ του εξωτερικού και επανεγκατεστάθη αυτόθι και επί της οδού Σπετσών 47 περιφερείας σας.

ΔΕΛΤΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ:

Από: Υποδιεύθυνσιν Γενικής Ασφαλείας Αθηνών, προς: Ασφάλειαν Πειραιώς, 10-4-1957: Στις 18.45 την 1ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 1957 η Ευγενία ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ του Νικηφόρου και της Καλλιόπης επεσκέφθη τα γραφεία του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου. Επ’ αυτής εξασκεί μεγάλην επίδρασιν ο πατήρ της Νικηφόρος σημαίνον κομ/κον στέλεχος με πλουσιοτάτην δράσιν υπέρ του ΚΚΕ και με μεγάλην κομ/κήν μόρφωσιν.

ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:

Από: Ασφάλεια Πειραιώς, προς: Υποδιεύθυνσιν Γενικής Ασφαλείας Αθηνών, Υπηρεσία Πληροφοριών, 15-4-1952:
Έχομεν την τιμήν εις απάντησιν του υπ.αριθ.Φ24127 από 18-3-52 υμετέρου εγγράφου να γνωρίζομεν ότι ο συλληφθείς ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Νικόλαος του Παναγιώτου και της Σταυρούλας, πλασιέ, τυγχάνει φιλήσυχος και νομοταγής και ουδέποτε απησχόλησε την υπηρεσίαν μας αντεθνικώς. Ο ειρημένος ουδεμίαν σχέσιν έχει με τον επικίνδυνον κομ/στην ΒΡΕΤΤΑΚΟΝ Νικηφόρον του Κων/νου και της Ευγενίας, όστις από πολλού έχει τεθή υπό παρακολούθησιν.

Από: Γεν. Επιτελείον Στρατού, Επιτελικόν Γραφείον Α2, προς: Υπουργείον Εσωτερικών, Γεν. Δ/σιν Αστυν. Πόλεων, Θέμα: Έλεγχος Νομιμοφροσύνης:
Έχωμεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Ανέστη συλληφθείς κατά το θέρος του 1948 και παραπεμφθείς εις το Εκτ. Στρατοδικείο Θεσ/νικης κατεδικάσθη δυνάμει5 της υπ αριθ. 49/29.1.49 αποφάσεως δις εις θάνατον και πρόσκαιρα δεσμά 15 ετών.

Από: 10ον Παράρτημα Γενικής Ασφαλείας, προς: Υποδιεύθυνσιν Γενικής Ασφαλείας Αθηνών, 26-6-1968:
Λαμβάνομεν την τιμήν να αναφέρωμεν ότι ο επικίνδυνος κομ/στης Β’ κατηγορίας ΒΑΡΝΑΛΗΣ Κωνσταντίνος κλειθείς εις το Παρ/μα στις 18/6/68 ηρνήθη καθ’ οιονδήποτε τρόπον να λάβη θέση έναντι του ΚΚΕ-ΕΔΑ δηλώσας ότι είναι ο παλαιότερος κομ/στής εν Ελλάδι. Τόσον ούτος όσον και η σύζυγος του τυγχάνουν υπερήλικες και ασθενείς. Συνημμένως υποβάλλομεν αίτησιν τούτου περί επανασυνδέσεως της υπ’ αριθ. 712667 τηλεφωνικής συσκευής του.

Από: Παράρτημα Ασφαλείας Ελληνικού,: προς Υποδιεύθυνσιν Γενικής Ασφαλείας Αθηνών, 18-8-1978, Θέμα: Προφεστιβαλική καλλιτεχνική εκδήλωση ΚΝΕ Ελληνικού.
Σας γνωρίζουμε ότι για την παρακολούθηση της παραπάνω εκδήλωσης που έγινε στις 18-8-1978 στην κεντρική πλατεία του Ελληνικού μεταφέρθηκαν άτομα με το υπ’ αριθ: 198575 ΙΧΕ. Αυτό φέρεται ότι ανήκει εις τον ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Αναστάσιο του Λυσσάνδρου κατοίκου Αθηνών, οδός Αχαρνών αρ.35.

——

ΛΟΙΠΑ [τεκμήρια]

Από την Έλλη Αλεξίου προς τον Κώστα Βάρναλη [αντίγραφο επιστολής καταχωρισμένο στον φάκελο]:

Βουκουρέστι, 25-4-1960

Αγαπημένα Βαρναλάκια, σου γράφω με την ευκαιρία μιας εκπομπής στα Ρουμάνικα που σου κάναμε, Κώστα, και, που καθώς μας είπαν, είχε μεγάλη επιτυχία. Την εκπομπή τη γιορτάσαμε οι τρεις μας στο σπίτι μου. Φάγαμε μαζί, ήπιαμε μπύρα και στην υγειά των ανθρώπων μας και κατόπις κάτσαμε γύρω τριγύρω στο ράδιο ν’ ακούσουμε τη θεία λειτουργία και ω του θαύματος δεν είχε και παράσιτα.

Με την αγάπη μας

Λιλίκα, Αντώνης

Απόκομμα από την εφημερίδα Το Βήμα, 11-2-55: «Μετά την απολογίαν του κατηγορουμένου ηγόρευσεν ο Εισαγγελεύς κ. Λάσκαρης, ο οποίος ετόνισεν ότι υπήρξεν ατυχής η έμπνευσις της κατασχέσεως του βιβλίου, διότι το μόνον αποτέλεσμα μιας τοιαύτης ενεργείας είναι η μεγαλυτέρα κυκλοφορία του βιβλίου και η ηρωποίησις του συγγραφέως. Το δικαστήριον εξέδωκε την απόφασιν του διά της οποίας απήλλαξε τον κ. Λειβαδίτην Αναστάσιον και διέταξε την απόδοσιν των κατασχεθέντων βιβλίων εις τον δικαιούχον.»

Το δημοσίευμα έχει τεθεί εις τον Φάκελον.

Υποδιεύθυνσις Γενικής Ασφαλείας, Υπηρεσία Πληροφοριών, Τμήμα Τύπου, 4-7-1978, ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Το συνημμένον εδημοσιεύθη εις της εφημερίδα Αυγή της 4/7/1978 [επισυνάπτεται και καταχωρίζεται στο φάκελο το δημοσίευμα: «Πέθανε στο Παρίσι ο Άρης Αλεξάνδρου»].

——

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δημιουργία σχετικών αρχείων, όπως επίσης και για τη σωστή και ασφαλή σύνταξη των συμπεριλαμβανομένων εγγράφων

——

1. Βασική Ορολογία:

  «Εν ενεργεία κομ/στής», «δραστηρία κομ/στρια», «συμπαθών αριστερός», «αναγιγνώσκων αριστερόν τύπον», «Ιδεολόγος»· «εμυήθη εις την κομ/στικήν ιδεολογίαν», «εμφορείται υπό αναρχικών αρχών», «εμφορείται υπό αριστερών φρονημάτων», «εμφορείται υπό υγιών κοινωνικών φρονημάτων», «λίαν επικίνδυνος δια το Εθνικόν καθεστώς», «εμεταφέρθη εκ της Β΄ εις την Γ΄ κατηγορίαν επικινδύνων κομ/στών· «αποχαρακτηρισθείς δια της υπ’ αριθ:…», «επαναχαρακτηρισθείς λόγω αντεθνικής δράσεως», «καθ’ ότι αποχαρακτηρισθείς εμμένει εις τον κομ/σμόν», «ουδεμίαν μεταμέλειαν επεδείξατο»· «ενήργη προπαγάνδα», «ενήργη διαφώτισιν και εράνους», ενήργη καθοδίγησιν και στρατολογίαν», «διατελέσας ελασίτης», «διατελών υπό επιτήρησιν», «τελεί υπό παρακολούθησιν», «εκδηλούται εθνοπρεπώς», «χωρίς να μας απασχολήση αντεθνικώς», «διάγων φιλησύχως και νομοταγώς»· «εθνικός φρονηματισμός», «δήλωσις μετανοίας», «δήλωσις αποκηρύξεως», «έλεγχος νομιμοφροσύνης», «απόλυσις λόγω φρονημάτων», «ενεργηθείσα τακτική ανάκρισις», «ληφθείσα ανωμοτί κατάθεσις», «κατ’ οίκον έρευνα», «κληθείς αρμοδίως», «κράτησις και παραπομπή αρμοδίως», «πρότασις εκτοπίσεως», «διακοπή εκτοπίσεως», «παράτασις εκτοπίσεως».

  2. Χρήσιμη φρασεολογία:

   «Διαβιβάζομεν προσηρτημένως», «εις εκτέλεσιν ημετέρας διαταγής», «προς ενημέρωσιν του τηρουμένου φακέλλου»· «παρακαλούμεν όπως εξακρηβώσητε αθορύβως και αναφέρητε υμίν», «όπως εξακριβώσητε αν η πληροφορία αύτη είναι αληθής», «όπως εξητασήτε την νομιμοφροσύνην αυτών», «όπως παράσχητε πληροφορίας περί κοινωνικών φρονημάτων και διαγωγής»· «παρακαλούμεν δια την άγρυπνον παρακολούθησιν», «διά τη λήψιν των ενδεικνυομένων μέτρων», «διά την λήψιν μέτρων αρμοδιοτήτος σας»· «κατά πληροφορίας μας», «εκ πηγής εις τους κύκλους των κομ/στων».

   3. Χρήσιμες συντομογραφίες

    Α.Ν.: Αναγκαστικός νόμος· ΕΔΑ: Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά· ΓΔEA: Γενική Διεύθυνσις Εθνικής Ασφαλείας·KAEA: Κωδικός Αριθμός Ειδικού Αρχείου [ατομικός]· ΥΓΑΑ: Υποδιεύθυνσις Γενικής Ασφαλείας Αθηνών· Σ.Ν.: Συμβούλιον Νομιμοφροσύνης. 

    4. Συλλογή χαρακτηρισμών (παρά πληροφοριοδότου):

     «Κρυφοκομ/στης», «αριστερός μη εκδηλούμενος», «εκδηλωτικός κομ/στης», «κομ/στρια δεδηλωμένη», «αμετανόητος κομ/στής», «σεσημασμένος κομ/στης –πλουσία δράσις– κατήχησις κομ/στικήν», «αρχικομ/στης- Αυγή», «σοσιαλιστής», «ανδρεϊκός», «κεντροαριστερός – Βήμα». 

     5. Χρήσιμα έγγραφα:

      Βεβαίωσις αποχαρακτηρισμού: …ότι δυνάμει της υπ. Αριθ. 16948 από 28/2/50 διαταγής Υπουργείου Δημ. Τάξεως ήρθη ο χαρακτηρισμός του ως κομ/στου και διεγράφη του κομ/στικου βιβλίου.

      Πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων: Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 1/8/1961: «Επειδή απαιτείται Πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για την έκδοση άδειας οδηγού βέσπας, ένας υπάλληλος επιχειρήσεως υπεχρεώθη να υπογράψει δήλωσιν ότι απεχθάνεται τον κομ/σμόν και τούτο επειδή εις τον φάκελον του υπήρχε «σημείωμα» με την πληροφορία ότι το 1954 εθεάθη με γείτονά του αριστερών φρονημάτων αναγιγνώσκων εφημερίδα της ΕΔΑ

      Χρήσιμες Πηγές: Πληροφοριοδότες (έμμισθοι και μη) δεν κατονομάζονται.

      Χρήσιμες συμβουλές: Ο πατέρας μου μου ’λεγε: Μην εκδηλώνεσαι!

      Ο πατέρας του του ’λεγε: Βρε δε θα φτιάξεις εσύ το ρωμέικο.

      *Μεγάλο μέρος των παραπάνω πληροφοριών προέρχονται από την Εφημερίδα των Συντακτών, το περιοδικό Αντί και το βιβλίο του Βαγγέλη Καραμανωλάκη: Ανεπιθύμητο παρελθόν.

       

       

      αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: