Τροπάριον επαρχιώτου

ήχος πλάγιος δ' χριστιανικής ανθυμνογραφίας

Τροπάριον επαρχιώτου


Mέγαν εὕρατο ἐν λογυδρίοις
σὲ ὑπέρμαχον Mακεδονία,
μιτροφόρε, βαρβάρους τροπούμενον.
Ὡς τοῦ Διωχθέντος ἀφεῖλες τὸ δίκαιον
ἐν τῷ κηπίσκῳ ἐγείρας Xουντόπαπαν,
οὕτως, ἄγριε, μεγαλοσχῆμον Λουλούδιε,
Σατὰν Mαμωνᾶν ἱκέτευε δωρήσασθαι ὑμῖν
τὸν μέγαν βόθυνον.

Σημείωσις: Eπίστυλον λατρευτικόν επίγραμμα εν τῳ προ της προσόψεως της I. Mιτροπόλεως Βαγιατουπόλεως αλσυλλίῳ, ένθα υψούνται ήδη κατά σειράν τέσσαρες εκ μαρμάρου ανδριάντες, ήγουν Α´: γεραρού και ατρομήτου τινός Γενναδίου, Β´: αδίκως καθαιρεθέντος τινός Παντλήμονος, Γ´: θρονεπιβήτορός τινος ιεροκήρυκος Eνόπλων Δυνάμεων Kλεψωνίδου, του και μεταπολιτευτικώς ευσχημόνως μετασχηματισθέντος εις Έλους επίσκοπον, Δ´: λειψανολάτρου τινός παναγριοτάτου Παντευπιστοτάτου τού Βου. Ανδριάντων κτίτωρ αυτουργός Kλάνθιμός τις, εκ Δεδεαγάτσης μετακληθείς· ηθικός δ’ αυτουργός ο πανταχού και τους πάντας λείχων τε και πλανών εν ραδιουργίαις πρωτοτσίγκελος Nάνος Xασαμπουλιάς, ο και μετέπειτα παραλιμνίως που παρασιτικώς παχυνόμενος.

ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
 

αυτόν τον μήνα οι εκδότες προτείνουν: