Επιστολές ή περί άλλα...

¤¦ Στη στή­λη αυ­τή δη­μο­σιεύ­ο­νται εν­δια­φέ­ρου­σες επι­στο­λές γνω­στών καλ­λι­τε­χνών (συγ­γρα­φέ­ων, μου­σι­κών, ζω­γρά­φων,...) απευ­θυ­νό­με­νες σε φί­λους, συ­να­δέλ­φους, οι­κεί­ους ή απλώς γνω­στούς, στις οποί­ες ανα­φέ­ρο­νται σε θέ­μα­τα που ου­δε­μία σχέ­ση έχουν με το καλ­λι­τε­χνι­κό τους έρ­γο ού­τε, ει δυ­να­τόν, με τις τέ­χνες γε­νι­κό­τε­ρα. Μπο­ρεί να πρό­κει­ται για θέ­μα­τα προ­σω­πι­κά ή επι­και­ρό­τη­τας, να αφο­ρούν τρα­γι­κά συμ­βά­ντα ή να σα­τι­ρί­ζουν κα­τα­στά­σεις και αν­θρώ­πους. Το πιο ση­μα­ντι­κό κρι­τή­ριο για την επι­λο­γή τους θα εί­ναι το εν­δια­φέ­ρον που πα­ρου­σιά­ζουν, φυ­σι­κά, αλ­λά και το κα­τά πό­σο, μέ­σα από αυ­τές, δια­φαί­νο­νται πλευ­ρές της προ­σω­πι­κό­τη­τας των επι­στο­λο­γρά­φων ή των απο­δε­κτών, που απέ­χουν ή και επι­βε­βαιώ­νουν τη συμ­βα­τι­κή ει­κό­να που έχου­με δια­μορ­φώ­σει στο νου μας για τους καλ­λι­τέ­χνες αυ­τούς σαν άτο­μα. Ως εκ τού­του, η επι­λο­γή των επι­στο­λών εί­ναι κα­θα­ρά υπο­κει­με­νι­κή.


Επιστολές ή περί άλλα...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΜΙΣΕΛ ΣΙΜΟΝ
ΣΤΗΝ
ΜΟΝΙΚ ΟΥΑΤΟ


«Mελουζίνη» (1969), έργο της Μονίκ Ουατό (λάδι σε καμβά, 100 x 50 εκ.)
«Mελουζίνη» (1969), έργο της Μονίκ Ουατό (λάδι σε καμβά, 100 x 50 εκ.)26 Μαρτίου 63

24, rue de Malnoue
Noisy-le-Grand (s. & o.)

Αγαπητή Μονίκ

Συγχωρήστε με γι' αυτήν τη φριχτή και απαίσια κάρτα, αυτή μόνο βρήκα στην ακατάστατη γωνιά μου, όπου η επιμελής και ενάρετη Ντενίζ* δεν έχει δικαίωμα να χώνει τη μύτη της, που επιβάλλει την τάξη οπουδήποτε βρεθεί! Καλά κάνει, αλλά ας μην υπερβάλλουμε.

Στοργικά και ηδονικά φιλιά, εντός των ορίων της κοσμιότητος!

Δικός σας

Μισέλ


* Πρόκειται για την Ντενίζ Νταξ (Denise Dax), Γαλλίδα ηθοποιό που ζούσε εκείνη την εποχή με τον Μισέλ Σιμόν.

Η Μονίκ Ουατό εξώφυλλο του περιοδικού «V» (15 Ιουλίου 1951)
Η Μονίκ Ουατό εξώφυλλο του περιοδικού «V» (15 Ιουλίου 1951)
Ο Μισέλ Σιμόν (Michel Simon, 1895-1975), όταν έστειλε την επιστολή αυτή ήταν διάσημος ηθοποιός, είχε ήδη, από την δεκαετία του 1930, παίξει σε πολλές από τις καλύτερες ταινίες της καριέρας του (Αταλάντη, Το λιμάνι των αποκλήρων, πολλές ταινίες του Ζαν Ρενουάρ, κ.ά.) αφήνοντας εποχή με το παρουσιαστικό του, την ξεχωριστή φωνή του και το παίξιμό του. Συμμετείχε συνολικά σε 145 ταινίες. Ήταν επίσης γνωστός για την αδυναμία του προς τις γυναίκες, αλλά και την μεγάλη του συλλογή από φωτογραφίες, ταινίες, εξαρτήματα και ό,τιδήποτε άλλο αφορούσε τον ερωτισμό και την πορνογραφία. Αγαπούσε επίσης πολύ τα ζώα, τα οποία κυκλοφορούσαν ελεύθερα μέσα στο σπίτι του στο Noisy-le-Grand.

Η Μονίκ Ουατό, γνωστή και σαν Αλίκα Λίντμπεργκ (Monique Watteau ή Alika Lindbergh, 1929-) είναι Βελγίδα συγγραφέας μυθιστορημάτων που κινούνται στον χώρο του φανταστικού και ζωγράφος. Υπήρξε επίσης ηθοποιός, μοντέλο σε γυμνές φωτογραφίες και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων.

Η Μονίκ Ουατό στο ατελιέ της
Η Μονίκ Ουατό στο ατελιέ της
ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
 

αυτόν το μήνα οι εκδότες προτείνουν: